Cán bộ nhân viên Vietcombank Sở giao dịch trên mặt trận “xây” và “chống” để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

29/05/2024 07:31

Sau nhiều thập kỷ tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam đã trở thành đất nước đang phát triển; văn hóa, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố; vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Để đạt được những thành tựu nói trên là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. Dù vậy, trong tình hình mới như hiện nay, chúng ta vẫn đang đứng trước rất nhiều thách thức, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách xuyên tạc, chống phá, làm cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch ngày càng trở nên khó khăn và phức tạp hơn. Trước tình hình đó, việc kết hợp chặt chẽ, xuyên suốt giữa “Xây” và “Chống” là nhiệm vụ quan trọng trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Để công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đạt hiệu quả tốt nhất, Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh Sở giao dịch (Vietcombank Sở giao dịch) ngay từ đầu đã xác định phải quán triệt phương châm lấy "xây" để "chống". Trong đó, việc "xây" - bồi dưỡng, định hướng tư tưởng cho Cán bộ, Đảng viên là chiến lược cơ bản, lâu dài; "chống" là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách.

1-1716942643.jpg

“Xây” là xây dựng niềm tin của Cán bộ, Đảng viên và quần chúng nhân dân vào hệ tư tưởng của Đảng; nâng cao khả năng tự đề kháng của mỗi cá nhân trước thông tin xấu độc. Bám sát yêu cầu nhiệm vụ, tại Vietcombank Sở giao dịch, phong trào Cán bộ, Đảng viên, người lao động trong đơn vị tự rèn luyện, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ luôn được Ban lãnh đạo khuyến khích, động viên thực hiện. Các chương trình đào tạo, tọa đàm được tổ chức thường xuyên với đa dạng các chủ đề. Song song với việc khuyến khích, động viên Cán bộ, Đảng viên, người lao động trong đơn vị tự rèn luyện, học tập nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ, Đảng ủy, Ban Giám đốc Vietcombank Sở giao dịch đã quan tâm tới công tác bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ Cán bộ, Đảng viên. Thực hiện thông qua nhiều hình thức, từ sinh hoạt chi bộ hàng tháng đến các chương trình hội thi, về nguồn và các buổi học tập chuyên đề, hội nghị quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng….

2-1716942643.jpg

Cùng với công tác “xây” thì nhiệm vụ “chống” cũng được Đảng ủy, Ban Giám đốc hết sức coi trọng.Chống” là chống các thế lực thù địch cả trong và ngoài nước, chống lại các quan điểm sai trái, xuyên tạc bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Là phê phán, xử lý nghiêm những việc làm sai trái, thiếu trách nhiệm, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, hoặc không dám đương đầu với khó khăn, thách thức. Là kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, răn đe đối với những tư tưởng, biểu hiện tiêu cực. Để thực hiện tốt việc kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống” trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Vietcombank Sở giao dịch đã tập trung đẩy mạnh thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, cần tiếp tục đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, để mọi cán bộ, đảng viên nhận thức rõ trách nhiệm, nhu cầu tự thân phải tự giác học tập và tu dưỡng, rèn luyện, thực hành đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây được xác định là biện pháp quan trọng hàng đầu, là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài. Việc tự học tập để nâng cao nhận thức của Cán bộ, Đảng viên về đạo đức cách mạng được chú trọng, thực hiện thường xuyên, liên tục với ý thức tự giác. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Mỗi chi bộ của Đảng phải là một hạt nhân lãnh đạo quần chúng ở cơ sở, đoàn kết chặt chẽ, liên hệ mật thiết với quần chúng, phát huy được trí tuệ và lực lượng vĩ đại của quần chúng", do vậy mỗi Chi bộ trong Vietcombank Sở giao dịch luôn xác định phải thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng để đủ sức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng trong hoạt động của Chi nhánh, thông qua việc triển khai thực hiện mô hình "Chi bộ bốn tốt": hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chất lượng sinh hoạt tốt, đoàn kết tốt kỷ luật tốt, cán bộ đảng viên tốt.

3-1716942643.jpg

Hai là, mỗi cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cần nêu cao tính tự giác tu dưỡng, rèn luyện, phải thường xuyên “sửa đổi lối làm việc”, “quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.  Đề cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình để giúp nhau sửa chữa, giúp nhau tiến bộ, củng cố đoàn kết và thống nhất nội bộ. Đặc thù của ngành ngân hàng chứa đựng nhiều rủi ro, nên cần phòng ngừa, quản trị và xử lý các rủi ro phát sinh, bảo đảm hoạt động an toàn, trôi chảy và hiệu quả. Sự ổn định, an toàn của hệ thống ngân hàng quyết định đến sự an toàn, ổn định của nền kinh tế. Trong giai đoạn hiện nay, ngành Ngân hàng càng đòi hỏi mỗi Cán bộ, Đảng viên trong từng chi bộ phải tích cực học tập, tu dưỡng rèn luyện và có ý thức trau dồi đạo đức cách mạng, thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; phải “quét sạch chủ nghĩa cá nhân”; phải thật sự mẫu mực về đạo đức, lối sống, thẳng thắn, chân thành.

Ba là, đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và Bộ quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức ngành Ngân hàng. Đây được xác định là khâu then chốt để thực hiện việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, thực hiện đúng nghĩa vụ của người Đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng, khắc phục tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống, giữ vững niềm tin, uy tín, hình ảnh với nhân dân, khách hàng, đối tác.

Bốn là, cần chủ động làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; có hình thức khen thưởng và xử lý nghiêm các vi phạm trong vấn đề nêu gương. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát định kỳ, chuyên đề, đột xuất. Đưa công tác kiểm tra, giám sát vào nền nếp. Đây là giải pháp vừa cấp bách, vừa lâu dài trong việc phòng, chống chủ nghĩa cá nhân và ngăn chặn tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận Cán bộ, Đảng viên hiện nay. Bên cạnh đó, biểu dương những việc làm tốt, kịp thời phát hiện, uốn nắn những việc làm chưa tốt, nhất là trong việc vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của từng Cán bộ, Đảng viên.

Bằng những hình thức, phương pháp phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế, Đảng ủy Vietcombank Sở giao dịch đã quán triệt nghiêm túc, đầy đủ các nghị quyết của Đảng, cụ thể hóa các kế hoạch, chương trình hành động, kịp thời ban hành các nghị quyết, kết luận lãnh đạo nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Năm 2023 là một năm có nhiều biến động về kinh tế, chính trị nhưng Vietcombank Sở giao dịch vẫn giữ được nhịp tăng trưởng tốt, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp, là chi nhánh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thấm nhuần sâu sắc về việc kết hợp chặt chẽ, xuyên suốt giữa “Xây” và “Chống”, Cán bộ, Đảng viên Vietcombank Sở giao dịch đã, đang và sẽ không ngừng trau dồi, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống lành mạnh, để luôn trở thành một đại sứ hình ảnh, tích cực và chủ động thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Lớp lớp Cán bộ nhân viên Vietcombank Sở giao dịch luôn giữ vững niềm tin sắt son với Đảng, cùng nhau cố gắng, tiếp bước những thành quả đã đạt được, truyền ngọn lửa đam mê, sáng tạo và cống hiến hết mình vì công việc để phát huy hơn nữa những giá trị vĩ đại từ cuộc đời, tư tưởng, trí tuệ và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa Vietcombank Sở giao dịch phát triển trên tầm cao mới, xứng đáng giữ vững ngọn cờ đầu của hệ thống Vietcombank. 

Nguyễn Thành Công - Chi bộ 3, Vietcombank Sở giao dịch